Dålig idé att flytta biblioteket

Låt biblioteket vara kvar på Köpmansgatan. Det är den tydliga slutsatsen av den kompletterande utredning om kulturhuset i Höganäs, som nu är klar. Hamnen kommer först på femte och sista plats av de undersökta placeringarna.

Biblioteket viktigt för centrum, enligt ny utredning. Foto: Chris Bergendorff

Utredarna har tittat på hur stadskärnan kan komma att påverkas av var det planerade kulturhuset hamnar. Efter att ha konstaterat att Höganäs är en utsträckt stad, med flera olika mini-centra, slår man fast att det är korsningen Köpmansgatan/Storgatan som har bäst förutsättningar att utvecklas till det viktigaste navet i staden.

En tydlig trend för alla städer, är att det idag inte bara är handeln som spelar stor roll för hur levande ett centrum är. Ännu viktigare är att det finns gott om attraktiva mötesplatser i stadskärnan – caféer, restauranger, bibliotek och andra offentliga rum där människor gärna träffas och umgås.

Det är ur det perspektivet utredaren Martin Öberg drar slutsatsen att det bästa för stadskärnan är att biblioteket stannar kvar på Köpmansgatan:

”Låt det vara som det är. Bibliotekets placering är god för en stadsbyggnad i Höganäs. Etableringen skapar en dragkraft på Köpmansgatan och livgör torget i sin nuvarande utformning. Folk hittar hit.”

Herman Crespin, kommunchef i Höganäs, beställde utredningen och menar att hamnen ändå är en möjlig plats för det nya kulturhuset, där biblioteket ska ingå.

– Utredningen fokuserar på frågan om ett kulturhus enbart utifrån ett stadskärneperspektiv, säger han. Jag tolkar resultatet så att hamnen fortfarande är ett möjligt alternativ, men att en etablering där innebär större utmaningar än om vi behåller biblioteket på Köpmansgatan.

Hörnet Köpmansgatan/Storgatan är en av Höganäs viktigaste platser. Foto: Chris Bergendorff

Hörnet Köpmansgatan/Storgatan är en av Höganäs viktigaste platser. Foto: Chris Bergendorff

Det näst bästa alternativet enligt utredningen, är att placera kulturhuset på Widdingtomten, mitt emot höghuset Vesta. Detta alternativ får 30 poäng – mot nuvarande placerings 34 och hamnens 22 – i den bedömning av åtta olika parametrar som man undersökt.

”Av de fyra alternativa platser som diskuterats bedöms Widdings villa vara den mest optimala placeringen i syfte att stärka och utveckla ett stadskärneområde i Höganäs.”

Miljöpartiet har tidigare – ur just ett tydligt stadskärneperspektiv – lanserat Widdings tomt som sitt förslag för det framtida kulturhuset och får nu alltså medhåll av den nya utredningen.

– Vi har hela tiden framhållit vikten av att bygga stadskärnan och menar att biblioteket är en nödvändig del av ett levande centrum i Höganäs, säger Göran Lock, ett av Miljöpartiets två språkrör.

Utredningens slutsats bygger framför allt på uppfattningen att en flytt av biblioteket sannolikt kommer medföra problem för stadskärnan, som då förlorar en av de attraktivaste aktörerna som drar mycket folk till Köpmansgatan.

När det gäller hamnen, anser inte utredningen att det är Höganäs mest centrala läge, vilket kultur- och fritidsnämndens ordförande Anders Ståhl (M) slog fast i en artikel om Kulturhuset i Fyren i våras.

”Hamnen är en möjlig placering men här talar främst klimatberoendet och att det finns ett påtagligt psykologiskt avstånd till stadskärnan emot lokalisering. Det är en placering som inte bygger stadsliv och som ställer stora krav på länkade stråk.”

– Vi måste titta grundligt på alla alternativ och noga tänka igenom vilka konsekvenser de olika scenarierna får, innan vi kan fatta ett beslut om var kulturhuset ska placeras, kommenterar Herman Crespin.

Styrgruppen för kulturhuset ska nu ta ställning till utredningens slutsatser och besluta hur man ska gå vidare med planeringen.

Enkäten – en av de viktigaste delarna av medborgardialogen om kulturhuset – har legat ute på kommunens hemsida sedan före midsommar. Hittills har 170 personer varit inne på sidan, men bara 115 har lämnat ett svar. Med förhoppning om fler svar hålls den därför öppen fram till 15 september.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:
Biblioteket nödvändigt för stadskärnan
Kulturhusenkät med en enda fråga