Dags för spårväg till Helsingborg

Höganäs och Helsingborg är attraktiva städer som växer. Vi i Miljöpartiet gläder oss åt att utbytet mellan kommunerna är omfattande. Men kuststräckan mellan Helsingborg och Höganäs har en av de största pendlingsströmmarna i Skåne och utvecklingen accelererar. Idag hamnar resenärer på bussar och i bilar ofta i köer på infartsvägarna till Helsingborg. En irriterande flaskhals som på sikt allvarligt kan hämma utvecklingen av nordvästra Skåne.

Idéskiss från den fördjupade översiktsplanen. Illustration: Höganäs kommun

För att vända ett växande problem till en utvecklingsmöjlighet behövs ett mer aktivt politiskt arbete. Ett viktigt steg är att Helsingborg och Höganäs intensifierar arbetet för en kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik som bland annat kan avlasta biltrafiken.

Kollektivtrafik ska naturligtvis bidra till att göra transportsystemet fossilfritt, bidra till minskat buller och mindre föroreningar. Men att utveckling av bebyggelse och verksamheter uppstår som en direkt effekt av satsningar på stråk med långsiktig och god kollektivtrafikförsörjning bekräftas av många studier.

Många städer av våra storlekar i Europa och USA har banat väg för bebyggelse av bostäder och stabilt näringsliv. Satsningar som utvecklar arbetsmarknader och skapar livskvalitet och utveckling även på mindre orter. Attraktiv och effektiv kollektivtrafik kan med kraft bidra till stadsförnyelse och utveckling av näringslivet i både Höganäs och Helsingborg.

Våra städer har i ett flertal egna studier och i sina översiktsplaner övervägt spårväg. I förstudien Spårvägstrafik Helsingborg-Höganäs från 2013 bekräftas att förväntad resandeutveckling på lång sikt inte kan tillgodoses med en utveckling av dagens busstrafiksystem och att spårvägen förväntas bidra med positiva effekter i form av ökade fastighetsvärden, höjning av socioekonomisk status av stadsdelar, ökad attraktivitet i stadsmiljön och utveckling av ett kollektivtrafiksystem för byte till regionaltåg. Slutsatsen av förstudien är att spårväg på sikt behövs.

I nordvästra Skåne är alla kommuner överens om prioriteringar för infrastrukturen. I nyligen antagna Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik talar vi med en röst. Vi miljöpartister gläds över att vi är överens om att spårväg mellan Helsingborg och Höganäs ingår som en av prioriteringarna.

Men vi ser också framför oss hur en spårväg stimulerar besöksnäringen, både närturism och mer långväga. Vi ser ökad livskvalitet, ekoturism och nya spännande arbetstillfällen.

När Helsingborg nu uppgraderar busslinje 1 till superbussar i form av HelsingborgsExpressen görs det på ett spårvägsliknande sätt som möter framtida behov. Det innebär att investeringarna i Helsingborg redan är påbörjade. Helsingborg är även aktiv medlem i Spårvagnsstäderna. Miljöpartiet ser att det vore betydelsefullt om också Höganäs kommun blev medlemmar och aktiv aktör.

Spårvagnsstäderna är organiserade som ideell förening, förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt så att fler samhällsnyttor skapas, kostnader hålls nere och fler vågar investera i attraktiv och kapacitetshög kollektivtrafik. Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter, liksom företag och intresseorganisationer. Samarbetet omfattar politiker ansvariga för beslut, tjänstemän som verkställer och företag med specialistkompetens.

Spårväg idag är inte spårväg igår. Bekvämlighet och komfort har utvecklats och variationerna många. Tvärbanor, lightrail, lättbanor, duorail, tram – kärt barn har många namn. Att höja kompetensnivån på flera fronter genom ömsesidigt informationsutbyte är en viktig del av föreningens verksamhet. Föreningen fångar också upp frågor som försvårar utbyggnaden av kapacitetshög kollektivtrafik och förbättrar förutsättningarna för optimal samhällsnytta och lägre investeringskostnader.

Den årliga konferensen 16-17/3 2017, där Helsingborg står som värd, blir ett tillfälle till fördjupat kunskapande och nätverkande.

Genom ökad kunskap och samverkan kan vi tillsammans planera långsiktigt och hållbart för klimatet, för bättre boendemiljöer och ge nödvändiga förutsättningar för näringslivet och arbetsmarknaden i våra kommuner att utvecklas. Förverkligar vi visionen om den attraktiva, klimatsmarta resan mellan Helsingborg och Höganäs skapar vi många samhällsnyttor och en hållbar framtid för kommande generationer.

Barbro Stigsdotter (MP)
Kommunfullmäktigeledamot
Höganäs

Annika Román (MP)
Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande i Helsingborg
och ledamot i Spårvagnsstäderna