Dags för Nymbergs kulturhus?

Återigen behöver Höganäs ett nytt kulturhus. Förra gången var i mitten av 1980-talet. Efter en arkitekttävling fanns då ett förslag på placering vid Sundstorget med vy ner mot hamnen, nära både biograf och det nuvarande biblioteket. Med andra ord ett optimalt läge. Vad hände? Ingenting. Kommunen valde att bygga till och renovera befintligt bibliotek. Så fick Höganäs Café Amanda och Nymbergs plats, det lilla torget på Köpmansgatan som används för allt från utomhusbio till julmarknad.

2011 slog Péter Kovács, då ordförande i planutskottet, fast att kommunen aldrig ska bygga något kulturhus. Men nu kan vi läsa att ”redan för tre år sedan fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda bibliotekets framtida behov och placering”. Det kan inte vara många månader mellan att ”nytt kulturhus inte var aktuellt” till utredningsuppdraget.

Varför är frågan plötsligt aktuell igen idag? Även nu sägs bibliotekets lokaler inte räcka till, speciellt är det problem med källaren. Nytt är att ungdomarna på Eric Ruuth på Övre tycker att det är svårt att ta sig dit. Men det är det också till hamnen, som nu pekas ut som enda alternativ till placering av nytt kulturhus. Men då måste de allmänna kommunikationerna i området förbättras, enligt kultur- och fritidsutskottets ordförande. Det kanske vore enklare att istället förbättra dem till Övre?

Om det verkligen ska byggas ett nytt kulturhus måste läget vara optimalt ur alla aspekter. Tillgängligheten måste vara god, byggnaden bör placeras i anslutning till kollektivtrafiken, men också vara lätt att nå för cyklande, gående och bilister. Placeringen ska ge mervärde åt annan kulturverksamhet och service. Mötesplatsen ska vara inarbetad eller ha en självklar potential som inte innebär att Höganäs blir ännu mer utspritt.

Först måste dock frågan: ”Vilken nytta gör ett nytt kulturhus?” besvaras. Gamla byggnader har helt andra kvaliteter än nybyggen – som kallas flexibla, men ofta är något helt annat.

För att få igång en dialog om lokaliseringen nämner jag här några platser som har både fördelar och nackdelar, men är fullt möjliga.

Behåll biblioteket och bygg in Nymbergs plats. Befintligt läge som mötesplats stöder butiksgatan och biografen.

Folkparken, nybyggnad vid entrén utmed Långarödsvägen. Bra koppling till Kullagymnasiet, och till befintliga affärsgator. Vinsten kan bli att ungdomar blir mer synliga inne i Höganäs.

Tegelhuset vid Blå hallen med nya tillbyggnader. Nära kollektivtrafik och centralt cykelstråk. Förstärker nya kopplingar i centrum mellan Saluhallen och Storgatan. Det tar tid att etablera nya stråk, och centrumförskjutningen kan innebära svårigheter för befintliga affärsgator. Liknande konsekvens som en nybyggnad vid hamnen kan få.

• I södra delen av Nymbergs park på Långarödsvägen, mitt emot Kullagymnasiet. 80 procent av Höganäs invånare bor på Övre. Kopplingen till gymnasiet, Tivolihuset och Eric Ruuth kulturhus innebär att den nya byggnaden inte behöver bli så stor. Den bästa flexibiliteten är att inte ha allt under ett tak! Stadsparken (eller Tivoliparken som vi säger) skulle bli en fantastisk grön kulturmiljö som binder ihop gymnasium-kulturhus-Tivolihuset.

Kerstin Nilermark