Byggnadsnämnden polisanmäld

Byggnadsnämnden i Höganäs har polisanmälts av en privatperson, som menar att nämndens handläggning alltför ofta präglas av vårdslöshet, okunnighet, ansvarslöshet, osaklighet, olagligheter och ensidigt gynnande av vissa personer.

1 mars lämnades anmälan in på polisstationen i Höganäs.

– Jag anmäler inte enskilda beslut, utan det som jag uppfattar som systematiska och uppsåtliga felaktigheter i nämndens handläggning av bygglov och detaljplaner, säger Anders Malmsten, som i förra veckan lämnade in sin 25-sidiga skrivelse till polisstationen i Höganäs.

I anmälan lyfter Anders Malmsten fram ett drygt tiotal fall, flera av dem mycket omdiskuterade och kontroversiella, som till exempel fritidshuset på Brovägen i Nyhamnsläge, utbyggnaden av huset på Strandhagsvägen i Arild, två överklagade bygglovsärenden i Viken och turerna kring Potatisåkern, kvarteret Flora och hamnområdet i Höganäs.

Det handlar bland annat om grannar som varken blivit hörda eller informerade, fall där stora avvikelser från detaljplanen tillåtits utan att planen reviderats och andra liknande situationer där kommunen istället krävt nya detaljplaner vid okomplicerade tomtavstyckningar.

– Många av nämndens beslut förefaller vara både osakliga och inkonsekventa, vilket innebär att personer behandlas olika. Somliga gynnas, medan andra drabbas, säger Anders Malmsten.

Hur bindande är en detaljplan? Illustration: Sören Stenqvist

Byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd, vilket innebär att de beslut man fattar ska utgå från lagar och författningar, till exempel plan- och bygglagen, PBL, och inte från partipolitik. Boverket skriver att ”vid myndighetsutövning ställs höga krav på handläggning och beslutsunderlag”.

I en intervju i Fyren för snart tre år sedan, sade Gustaf Wingårdh, moderat ordförande i byggnadsnämnden sedan 2007, att ”det som står i PBL är inte alltid ristat i sten” och att ”PBL är en lag med vissa gummiband”.

– Gustaf Wingårdh har själv beskrivit arbetet i byggnadsnämnden som en balansgång mellan för mycket byråkrati och den enskilda människans rätt. Det är den balansgången mellan lag och godtycke som lett till många allvarliga brister i ärendehanteringen, säger Anders Malmsten.

I Brottsbalken står det att likabehandling är en viktig princip i lagen och om ett nämndsbeslut gynnar en enskild, måste nämnden samtidigt kontrollera om någon annan kan drabbas negativt av beslutet och i så fall ta hänsyn till det.

I samma lag står det att ledamöter i en myndighetsnämnd som ”uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften” kan dömas till böter eller fängelse för tjänstefel.

– Jag menar att nämnden vid flera tillfällen ”töjt på paragraferna” och fattat beslut som inneburit skada för vissa enskilda, samtidigt som andra gynnats. I mina ögon har man då medvetet och uppsåtligen brutit mot lagen och begått tjänstefel, säger Anders Malmsten.

Fastighetsbildningslagen slår fast att om byggnadsnämnden tillåter avvikelser från detaljplanen, måste besluten motiveras och berörda grannar informeras. I ärendet på Brovägen i Nyhamn, har byggnadsnämnden vid två tillfällen fått sina beviljade bygglov upphävda av länsstyrelsen, bland annat på grund av att man inte informerat berörda grannar.

Baksidan på skandalhuset i Nyhamn. Foto: Fredrik Göransson

Den avgående ordföranden för kommunrevisionen, Bonny Fridlund, sade i samband med att han lämnade sitt uppdrag att invånarna måste kunna lita på att byggnadsnämnden inte tänjer på bestämmelserna och släpper igenom övertramp. ”Det är ett rättsosäkert förfarande.”

– Jag är långt ifrån den ende som reagerar mot nämndens sätt att sköta sina uppgifter, säger Anders Malmsten.

För att myndighetsutövning ska kunna betraktas som brottslig, krävs alltså att det finns ett uppsåt, det vill säga att tjänstemän eller politiker känner till vad lagen säger, men ändå väljer att bryta mot den.

– Det är inte jätteovanligt att kommunala tjänstemän anmäls för tjänstefel, säger Krister Vingren på Ängelholmspolisen, dit anmälan skickats. Men det här ärendet måste först kompletteras med vissa ytterligare uppgifter, innan vi kan gå vidare med det.

Anders Malmsten har under lång tid kritiserat byggnadsnämnden och varit personligt engagerad i flera av de fall han redogör för i sin skrivelse. Men han upplever att ingen lyssnat på kritiken och ser nu en polisanmälan som enda sättet att förhoppningsvis komma tillrätta med problemen.

– Jag och många andra i kommunen har påpekat brister hos byggnadsnämndens hantering tidigare, men vi har talat för döva öron och ingen ansvarig har verkat intresserad av att göra något, säger han. Nu hoppas jag att polisen istället kommer att utreda ifall det begåtts några brott.

Fyren har sökt kommunalstyrelsens ordförande Peter Schölander, byggnadsnämndens ordförande Gustaf Wingårdh och oppositionsrådet Lennart Nilsson, S, för kommentarer, men ingen av dem har kommit tillbaka.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

 

 

 

 

 

 

Läs även:

Myndighetsutövning med gummiband

”Rökridå mot vårdslöshet”

”Myndighetsutövning ingen lekstuga”

Alla bygglov ska granskas i år

Styr lagboken eller politikerna?