Bygglovshantering som hotar demokratin

Miljöpartiet fortsätter kampen för en bättre bygglovshantering i Höganäs. Den här gången ställer man interpellationen direkt till kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács.

- För mig är det obegripligt varför byggnadsnämnden godkänner så stora avvikelser från de gemensamma överenskommelserna, säger Göran Lock, MP. Foto: Karin Bagger

– För mig är det obegripligt varför byggnadsnämnden godkänner så stora avvikelser från de gemensamma överenskommelserna, säger Göran Lock, MP. Foto: Karin Bagger

– Eftersom byggnadsnämndens ordförande Gustaf Wingårdh inte ville ta diskussionen med oss förra gången, gör vi ett nytt försök, säger Göran Lock, språkrör för Miljöpartiet. Frågan är så viktig att den måste debatteras.

Under hösten har Fyren skrivit ett flertal artiklar om bygglovsbeslut som blivit överklagade och även upphävda av högre instans. Höganäs toppar överlägset statistiken över upphävda beslut i Skåne.

– Byggnadsnämnden är en myndighet och det är oerhört viktigt för demokratin och rättssäkerheten att hanteringen fungerar som den ska, säger Göran Lock.

Både byggnadsnämndens egen interna kontroll och kommunens revisorer har uppmärksammat brister i underrättelsen till berörda grannar. Det är även en av anledningarna till att länsstyrelsen under de senaste två åren upphävt så många av byggnadsnämndens beslut.

– Om jag måste välja ett problem som jag tycker är allvarligare än de andra, så är det den bristande informationen till berörda sakägare, säger Göran Lock. Att inte informera innebär att människor förlorar sin rättighet att överklaga, vilket i sin tur undergräver demokratin i samhället.

Kommunen utsätter sig även för risken att drabbas av skadeståndskrav, när man inte underrättar berörda grannar. Om kommunen gjort formellt fel i handläggningen av ett ärende och överklagandeprocessen drar ut på tiden, kan huset stå klart när bygglovet eventuellt upphävs.

– Vi har ett par sådana fall just nu, säger Göran Lock. Alternativen för kommunen är då rivning och skadeståndsanspråk från den drabbade, eller att göra en ny plan som i efterhand gör byggnaden laglig, vilket är moraliskt tvivelaktigt och ibland också juridiskt omöjligt. Även om vi har en hel del otidsenliga planer, så får inte en kommun försätta sig i sådana här situationer.

Är det slumpen, lagen eller politiken som ska avgöra hur vi får bygga? Illustration: Sören Stenqvist

Är det slumpen, lagen eller politiken som ska avgöra hur vi får bygga? Illustration: Sören Stenqvist

I Nyhamnsläge och Strandbaden beslutade byggnadsnämnden nyligen att föreslå nya planprocesser, just på grund av bygglov som upphävts i högsta instans. Syftet är att se till att de olovliga byggnaderna inte avviker från en ny detaljplan och därmed görs lagliga.

– I detaljplanearbetet vägs olika intressen mot varandra, säger Göran Lock. Det allmänna vägs mot det enskilda och olika enskilda intressen vägs mot varandra.

– När man istället på det här sättet går en enskild invånare till mötes och ser till att hans eller hennes bygge i efterhand blir en laglig del av en ny plan, sker det på någon annans bekostnad. Den enes frihet är den andres begränsning och det är bland annat för att undvika den typen av konflikter som vi har detaljplaneprocesser.

Under arbetet med en ny detaljplan får alla invånare möjlighet att komma till tals. Sedan fattar politikerna beslut och kommunen får en juridisk ram för den framtida bygglovshanteringen.

– Allt det sätts ur spel när nämnden gång på gång godkänner för stora avvikelser, som – om de överklagas – ofta upphävs av länsstyrelsen, säger Göran Lock. Människor blir osäkra på vilka regler som gäller när det politiska godtycket styr istället för detaljplanen.

Miljöpartiet lyfter även delegationsbeslut i sin nya interpellation – alltså ärenden där politikerna överlämnar beslutanderätten till enskilda tjänstemän.

– Vi anser att komplicerade ärenden alltid ska hanteras av politikerna och inte delegeras till tjänstemän, säger Göran Lock. Det är viktigt att förtroendevalda politiker får nödvändig insyn och information om ärenden som är svåra och invecklade. Den typen av beslut ska inte fattas på delegation.

När Fyren i våras intervjuade byggnadsnämndens ordförande Gustaf Wingårdh, lyfte han fram okynnesöverklaganden som ett stort problem.

– När länsstyrelsen upphäver hälften av alla överklaganden kan det inte gärna betraktas som okynne, menar Göran Lock. Vi har ett allvarligt problem som vi måste ta tag i, även om Gustaf Wingårdh väljer att negligera det.

Miljöpartiets interpellation ska besvaras på kommunfullmäktiges möte i januari.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Irriterad stämning på fullmäktigemöte
Styr lagboken eller politikerna?
Glasklar grundlag följs inte av kommunen
Hård kritik mot bygglovshantering
Har vi råd att inte ta råd?
Myndighetsutövning med gummiband