Budgetarbetet inte klart förrän i höst

Det har förekommit en del insändare och artiklar kring det budgetarbete som kommunens olika nämnder och förvaltningar håller på med just nu. Insändarna uttrycker en oro för de åtgärder som beskrivs och vilka effekter det får för våra medborgare. Vi har full respekt för denna oro, men vill understryka att det ännu inte är några beslutade åtgärder.

Budgeten tas först i oktober. Foto: Lasse Olsson

Vi har som ambition i kommunen att vi ska växa, en större befolkning ger mer skatteintäkter. Just nu ökar dock kostnaderna snabbare än intäkterna och då måste åtgärder till. Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) har dessutom aviserat att skatteintäkterna till Sveriges kommuner kan bli mindre på grund av vikande skatteunderlag i riket 2018-2019.

I Höganäs kommun har vi därför valt att, som en försiktighetsåtgärd, se över helheten av kommunens verksamheter för att vara förberedda om prognoserna står sig.

Vi är enligt lag skyldiga att ha en budget i balans. De förslag till åtgärder, med konsekvensbeskrivningar, som förvaltningarna tagit fram ska nu behandlas politiskt i respektive nämnd/styrelse och slutligen på kommunfullmäktige i oktober.

Arbetet är ett led i det uppdrag man har att föreslå effektiviseringar för sina verksamheter för att hålla den plan för budget 2018 som kommunfullmäktige beslutat. Det är viktigt att vi nu tittar från alla vinklar på de effektiviseringar som kan göras.

I kommunstyrelse och fullmäktige har vi ansvaret att se till helheten, till vad som är bäst för hela kommunen. I det arbetet blir det då kanske nödvändigt att göra vissa prioriteringar. Budgetutskottets arbete med ny budget tar nu fart, prioriteringar ska göras och åtgärder godkännas eller förkastas. Först i oktober fattar kommunfullmäktige det definitiva beslutet om budget 2018.

För Alliansen i Höganäs:
Peter Schölander (M)
Ordförande kommunstyrelsen

Ulf Molin (C)
Vice ordförande kommunstyrelsen

Louise Stjernquist (L)
Gruppledare