Bort med träflisen på Ärtan & Bönan

När promenadstigarna på Ärtan & Bönan i början av sommaren belades med grov träflis blev detta – tidigare för alla tillgängliga och uppskattade naturområde – över en natt otillgängligt för personer som nyttjar rullstol, rullator, käpp med flera.

Rullstolar kan inte längre komma fram på stigarna. Foto: Bengt Silfverstrand

I olika omgångar har funktionshinderföreningarna på plats med rullstolsburna testat framkomligheten med ständigt nedslående resultat. Föreningarna har även tagit upp frågan med kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander, M, som erkänt problemet och lovat åtgärder. Verksamma sådana har dock uteblivit.

Även vid kommunala funktionshinderrådets (KFR) sammanträde den 11/9 lyftes frågan upp. Diskussionen utmynnade i en till intet förpliktande protokollsanteckning om ”att framtida markbeläggning ska ske i samråd med handikappombudet”. Något beslut om att åtgärda otillgängligheten på Ärtan & Bönan togs inte.

Funktionshinderföreningarna kan efter genomgång med Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg konstatera att otillgängligheten på Ärtan & Bönan står i strid med kommunens egen ”Plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning”, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, plan- och bygglagen och Boverkets föreskrifter.

I kommunens tillgänglighetsplan står bland annat att ”Höganäs kommun har för avsikt att kontinuerligt väva in tillgänglighets-, bemötande- och delaktighetsfrågor som en naturlig del i samtliga förvaltningars och bolags ordinarie verksamhet”.

Enligt 8 kap. 12§ plan- och bygglagen ”ska personer med nedsatt rörelse-och orienteringsförmåga kunna använda allmänna platser i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av plan- och bygglagen”.

I Boverkets föreskrifter BFS 2011:5 ALM 2, som gäller på allmänna platser såsom Ärtan & Bönan, anges bland annat att ”gångytor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp”. Vidare anges att gångytor ska vara jämna, fasta och halkfria. Beläggning med träflis strider således mot Boverkets föreskrifter och borde inte ha lagts ut.

Med stöd av nämnda gällande lagar och föreskrifter samt kommunens egna målsättningar kräver vi att kommunen snarast åtgärdar den bristande tillgänglighet som beläggning med träflis på Ärtan & Bönan medfört, samt att funktionshinderföreningarna genom KFR i framtiden i frågor av liknande karaktär alltid involveras för samråd innan beslut fattas.

Bengt Silfverstrand
DHR
Leif Andersson
RTP
Alf Wallin
Strokeföreningen Öresund
Karin Törnström
Jurist Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg