Bordlagt beslut om ny planprocess

Det blev inget beslut i kommunstyrelsen om ny planprocess i Nyhamnsläge. Frågan bordlades till nästa kommunstyrelsemöte, på initiativ av miljöpartiets Göran Lock.

Det omstridda fritidshuset i Nyhamnsläge hamn. Foto: Fredrik Göransson

Det omstridda fritidshuset i Nyhamnsläge hamn. Foto: Fredrik Göransson

– Det här är ett komplicerat ärende som ytterligare en gång är överklagat till länsstyrelsen, säger Göran Lock. Dessutom finns det en JO-anmälan mot kommunen, som inte är avgjord än. I det läget tycker jag det är bättre att avvakta, än att sätta igång en ny planprocess.

Syftet med att ändra detaljplanen, som planutskottet beslutade om i december, är att göra ett kritiserat fritidshus i hamnområdet lovligt, efter att både länsstyrelsen och mark– och miljödomstolen upphävt bygglovet. Den nya planen skulle göras för ett större område i anslutning till den aktuella fastigheten och beräknades inte bli klar förrän i början av 2018.

Fyren har vid flera tillfällen skrivit om ärendet och grannen Bertil Saurells överklaganden av bygglovet. Han har fått rätt i alla instanser, men tvingas ändå leva med fastigheten på granntomten. Nyligen anmälde han även kommunens hantering av ärendet till Justitieombudsmannen.

– Jag anser att det borde finnas utrymme för någon form av kompromiss, säger Göran Lock. I vilket fall vill jag avvakta besluten från länsstyrelsen och JO och få alla dokument och domar på bordet, innan jag kan fatta beslut i kommunstyrelsen.

Även oppositionsrådet Lennart Nilsson, S, ansåg att beslutsunderlaget var bristfälligt och att frågan borde bordläggas.

Inför nästa möte i kommunstyrelsen ska alla beslut i överklagandeprocessen finnas med och både byggnadsnämndens ordförande Gustaf Wingårdh, M, och planchefen Mila Sladic är inbjudna för att belysa ärendet.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

 

 

 

 

 

 

 

Läs även:

Snabbt beslut om omstritt tak

 

 

Bertil hoppas på nytt överklagande

Nu väntar Bertil på politikerna

Styr lagboken eller politikerna?