Alla bygglov ska granskas i år

Bygglovshanteringen i Höganäs får allvarlig kritik av kommunens revisorer och under 2016 ska samtliga bygglovsbeslut granskas av den egna förvaltningschefen.

Kritiken mot bygglovshanteringen har lett till en JO-anmälan. Foto: Pixabay

Kritiken mot bygglovshanteringen har lett till en JO-anmälan.
Foto: Pixabay

Kritiken mot handläggningen av bygglovsärenden har under en längre tid kommit från flera håll och i vintras beslöt kommunrevisorerna att genomföra en granskning av bygglovsprocesserna. I redogörelsen, som presenterades för kommunfullmäktige i förra veckan, slår revisorerna fast att ”byggnadsnämnden inte till fullo bedriver ändamålsenlig verksamhet rörande bygglovshandläggningen.”

Bedömningen grundar sig på nio ärenden som överklagats till högre instans och där kommunen förlorat på grund av formaliafel. Man säger även att det finns otydligheter kring hur beslut fattas på delegation – alltså när en tjänsteman fattar beslut istället för nämnden.

Fyren har vid flera tillfällen skrivit om ifrågasatta och överklagade bygglovsärenden i Arild, Nyhamnsläge och Strandbaden. Vi har även uppmärksammat att Höganäs toppar statistiken över överklagade bygglovsärenden i Skåne. Frågan har debatterats både i fullmäktige och kommunstyrelsen och kommunen är JO-anmäld för handläggningen av ärendet i Nyhamnsläge.

Revisorerna rekommenderar i sin redogörelse att byggnadsnämnden inför kontroller av bygglovsprocessen, ser över delegationsordningen och inför brukarundersökningar.

I planen för byggnadsnämndens interna kontroll för 2016, säger man att nämndens samtliga bygglovsbeslut ska granskas av förvaltningschefen Torsten Rosin, som även ska kontrollera att besluten är korrekt motiverade. Nämndssekreteraren ska dessutom granska att alla beslut är formellt riktiga.

Varje månad ska förvaltningen även vid fem tillfällen göra en stickprovskontroll för att säkerställa att registrering och diarieföring av allmänna handlingar görs på ett korrekt sätt.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri


Läs även:

 

 

 

Bakläxa för kommunen i Arild

Infekterad byggstrid även i Strandbaden

Bygglovshantering som hotar demokratin

Styr lagboken eller politikerna?

Ny detaljplan efter hård debatt